Statut

Statut Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona"


I. Postanowienia ogólne
1.Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (dalej – Zrzeszenie) jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności cywilnej. Forma prawna – zrzeszenie.
2.Okres działalności Zrzeszenia – nieograniczony.
3.Rok finansowy Zrzeszenia: 01 stycznia – 31 grudnia.

II. Cele, zakres i rodzaj działalności Zrzeszenia
4.Cele działalności Zrzeszenia:
- Rozwój współpracy ekonomicznej między podmiotami gospodarczymi z Polski i Litwy;
- Rozwój potencjału gospodarczego regionów;
- Wdrażanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania w sferze gospodarczej na Litwie;
- Wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy;
- Popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organizację szkoleń w zakresie doskonalenia nawyków zawodowych
- Propagowanie współpracy ekonomicznej między podmiotami gospodarczymi z Polski i Litwy;
- Wspieranie (wsparcie) interesów gospodarczych Członków Zrzeszenia poprzez wymianę informacji, kontaktów, poszukiwanie wspólnych celów (projektów), umacnianie współpracy.
Realizują wyżej wymienione cele, Zrzeszenie może reprezentować swych członków w państwowych i samorządowych, także w innych instytucjach i organizacjach.

III. Członkostwo w Zrzeszeniu, prawa i obowiązki członków
5.Członkami Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które przedłożą zarządowi podanie o przyjęcie do Zrzeszeni, które zobowiążą się do przestrzegania statutu Zrzeszenia oraz które wpłacą opłatę wpisową w trybie zatwierdzonym przez walne zgromadzenie członków Zrzeszenia.
6.Tryb wpłaty opłaty wpisowej oraz członkowskiej, tryb wystąpienia, usunięcia członka Zrzeszenia jest zatwierdzany decyzją walnego zgromadzenia członków Zrzeszenia.
7.Prawa członków Zrzeszenia nie różnią się od wskazanych w Ustawie o zrzeszeniach Republiki Litewskiej (dalej – ustawa o zrzeszeniach).
8.Obowiązki członków Zrzeszenia:
8.1. Przestrzegać statut Zrzeszenia;
8.2. Realizować rozporządzenia walnego zgromadzenia członków, kierownika;
8.3. Uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków.

IV. Organy Zrzeszenia
9.Organami Zrzeszenia są:
9.1. Walne zgromadzenie członków;
9.2. Kolegialny zarządzający organ Zrzeszenia – zarząd;
9.3. Jednoosobowy zarządzający organ Zrzeszenia – kierownik (Prezydent)
9.4. Rewident.
10. Kompetencje walnego zgromadzenia członków, także kompetencje organów zarządzających nie różnią się od wskazanych w art. 2.82 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej oraz w ustawie o zrzeszeniach.
11.Walne zgromadzenie członków zwołuje zarząd raz do roku, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku finansowego. O zwoływanym walnym zgromadzeniu członków kierownik nie później niż 30 dni przed datą zgromadzenia informuje każdego członka w trybie ustalonym w art. 21 Statutu. Jeżeli na walnym zgromadzeniu członków nie ma kworum, w ciągu 20 dni jest zwoływane powtórne walne zgromadzenie członków, które ma prawo do podejmowania decyzji w kwestiach ujętych w harmonogramie zgromadzenia, które nie doszło do skutku z powodu braku kworum. Walne zgromadzenie członków może zostać zwołane nie uwzględniając tych terminów, jeżeli zgodę na to na piśmie wyrazi nie mniej niż 2/3 członków Zrzeszenia.
12.Walne zgromadzenie członków może podejmować decyzje, jeżeli uczestniczy w nim ponad 1/2 członków Zrzeszenia. Jeżeli jest podejmowana decyzja o zmianie statutu, reorganizacji lub likwidacji Zrzeszenia, w celu uchwalenia takiej decyzji wymaganych jest nie mniej niż 2/3 głosów członków Zrzeszenia, uczestniczących w walnym zgromadzeniu.
13.Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków może zainicjować i zorganizować grupa inicjatywna, składająca się z minimum 20 % członków, zarząd lub kierownik.

V. Organy zarządzające Zrzeszenia
14.Działalność Zrzeszenia organizuje, realizuje i strategicznie nią kieruje zarząd Zrzeszenia. Walne zgromadzenie członków ustala liczbę członków zarządu od 3 do 5 osób.
15.Zarząd i jego prezesa wybiera walne zgromadzenie członków na okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata. Walne zgromadzenie członków może odwołać członka zarządu lub jego prezesa, także może powtórnie wybrać te same osoby na członków zarządu i jego prezesa na drugą kadencję.
16.Do kompetencji zarządu należy odpowiedzialność za cały majątek Zrzeszenia, zarząd przestrzega realizacji decyzji walnego zgromadzenia członków, rozwiązuje kwestie związane z realizacją celów Zrzeszenia, rozwiązuje kwestie finansowe, kieruje zaopatrzeniem Zrzeszenia w inwentarz i prowadzi jego ewidencję, przyjmuje i usuwa członków Zrzeszenia. Do kompetencji zarządu należy sporządzanie programów działalności Zrzeszenia oraz form działalności.
17.Prezydenta Zrzeszenia na okres 2 (dwóch) lat wybiera walne zgromadzenie członków. Ta sama osoba nie może być wybierana na stanowisko Prezydenta Zrzeszenia na więcej niż na dwie kolejne kadencje. Prezydent Zrzeszenia (podczas jego wyjazdu, choroby lub innego rodzaju nieobecności – obowiązki kierownika Zrzeszenia pełni osoba upoważniona przez zarząd):
17.1.Samodzielnie realizuje funkcje powierzone przez walne zgromadzenie członków oraz zarząd i ich rozporządzenia, porządkuje operatywne kwestie działalności;
17.2.Otwiera i zamyka rachunki Zrzeszenia w instytucjach bankowych;
17.3.Wystawia upoważnienia na realizację tych funkcji, które są w jego kompetencji;
17.4.Przedstawia pytania na rozważanie podczas walnego zgromadzenia członków;
17.5.Wszystkie oficjalne dokumenty związane z działalnością Zrzeszenia zatwierdza Prezydent
17.6.Reprezentuje Zrzeszenie przed sądem, arbitrażem bądź w stosunkach z innymi osobami prawnymi;
17.7.Dokonuje transakcji w imieniu Zrzeszenia;
17.8.Broni interesów Zrzeszenia w instytucjach praworządności oraz innych organizacjach cywilnych, przedstawia walnemu zgromadzeniu członków przedmiotowe i finansowe sprawozdania z działalności.

VI. Tryb wykorzystania środków i przychodów Zrzeszenia, a także tryb kontroli działalności Zrzeszenia
18.Środki i przychody są wykorzystywane do realizacji celów Zrzeszenia.
19.Zarząd w ciągu 1 miesiąca powinien przygotować i przedstawić walnemu zgromadzeniu członków sprawozdanie z działalności w poprzednim roku finansowym.
20.Kontrolę działalności Zrzeszenia sprawuje rewident, wybrany przez walne zgromadzenie członków na okres 2 (dwóch) lat.

VII. Komunikaty i ogłoszenia Zrzeszenia
21.Gdy ogłoszenia Zrzeszenia powinny być ogłaszane publicznie, są publikowane w: elektronicznym wydawnictwie „Publiczne komunikaty osób prawnych” (lit. „Juridinių asmenų vieši pranešimai”), wydawanym przez przedsiębiorstwo Skarbu Państwa „Centrum Rejestrów” (lit. VĮ „Registrų centras”) oraz w dzienniku „Kurier Wileński”.
22.Decyzje organów Zrzeszenia oraz komunikaty, inne niezbędne informacje są wysyłane członkom pocztą elektroniczną lub pocztą. Członkowie mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami w siedzibie Zrzeszenia.
23.Tryb udostępnienia członkom dokumentów oraz informacji o działalności Zrzeszenia zatwierdza zarząd.
24.Dokumenty Zrzeszenia, ich kopie czy inne informacje są udostępniane członkom nieodpłatnie.

VIII. Tryb założenia filii i przedstawicielstw Zrzeszenia oraz tryb zaprzestania ich działalności
25.Decyzję o założeniu filii i przedstawicielstwa Zrzeszenia, zaprzestaniu ich działalności, mianowaniu i odwołaniu kierowników filii i przedstawicielstw, także statut filii i przedstawicielstwa zatwierdza zarząd Zrzeszenia w oparciu o akty prawne.

IX. Tryb zmiany statutu Zrzeszenia
26.Statut Zrzeszenia jest zmieniany na mocy rozporządzenia walnego zgromadzenia członków.

X. Tryb zmiany siedziby Zrzeszenia
27.Siedziba Zrzeszenia jest zmieniana na mocy rozporządzenia walnego zgromadzenia członków.

XI. Restrukturyzacja i likwidacja Zrzeszenia
28.Jeżeli w Zrzeszeniu pozostało mniej niż 3 członków, Zrzeszenie o takim zmniejszeniu się członków powinno w ciągu 30 dni poinformować Rejestr Osób Prawnych.
29.Zrzeszenie jest restrukturyzowane, likwidowane w trybie określonym przez Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej.

04.04.2016

TOP