Jak zostać członkiem "Korony"?

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "KORONA"

 

  1. Warunki przystąpienia do Forum Przedsiębiorczości "Korona" reglamentuje Statut oraz niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
  2. Członkiem Forum Przedsiębiorczości "Korona" może zostać osoba prawna (jednostka organizacyjna) lub osoba fizyczna polskiego pochodzenia, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Litwy oraz innych krajów, zainteresowana realizacją celów Forum Przedsiębiorczości.
  3. Jednostka organizacyjna może być reprezentowana przez maksymalnie dwie osoby delegowane przez tą jednostkę.
  4. Potencjalny członek (kandydat) powinien spełnić poniższe warunki:

- złożyć na imię Prezesa „Korony” wniosek, podpisany przez kierownika kandydującej spółki lub osobę przez niego upoważnioną:

- do wniosku załączyć wypełnioną ankietę oraz rekomendację przynajmniej dwóch członków "Korony";

  1. Przyjęcie w poczet członków Forum Przedsiębiorczości następuje na podstawie decyzji ogółu członków Forum. O przyjęciu członka lub odmowie przyjęcia, Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 30 dni od daty podjęcia wniosku;
  2. W razie odmowy przyjęcia do Forum Przedsiębiorczości nie przysługuje odwołanie;
  3. Członkostwo w Forum Przedsiębiorczości ustaje na skutek:

- pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa "Korony";

- skreślenia z listy członków na mocy decyzji Zebrania na wniosek Zarządu z powodu: łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał Zarządu, działalności na szkodę "Korony", zaległości w opłatach składek członkowskich za okres przynajmniej 3 miesięcy od przewidzianych terminów, śmierci członka, zaprzestania działalności gospodarczej lub bankructwa.

  1. Od decyzji Zebrania w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty powiadomienia o decyzji.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK

 

Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd i zatwierdza Walne Zgromadzenie.   Obecnie składka członkowska wynosi 250 EUR za rok kalendarzowy. Płatności należy dokonać do 1 kwietnia.

 

Wniosek nowego członka

Ankieta nowego członka

TOP