Artykuły

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Logo senat z podpisem 1  Fundacja 

 

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Obszar: Edukacja Polska na Wschodzie

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

CEL: Zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej polskich szkół na Litwie w zakresie pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele polskich szkół na Litwie

TERMIN: 3-4 lipca 2017

ORGANIZATOR: Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona"

WYKŁADOWCY: nauczyciele Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

MIEJSCE: Dom Kultury Polskiej

FINANSOWANIE: 12000 PLN

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2015 szkoleń z zakresu pedagogiki zdolności skierowanych do nauczycieli polskich szkół na Litwie. Wtedy zostało dokonane wprowadzenie, dotyczące nauczycielskich metod rozpoznawania zdolności i uzdolnień uczniów.

W tej edycji przewidywane jest dwudniowe szkolenie obejmujące dwa wątki tematyczne:

ü  Systemowe wspieranie uczniów zdolnych i uzdolnionych – przykłady dobrych praktyk (w tym omówienie rozwiązań naukowców, takich jak J.Renzulli, jak też wdrażanych w Polsce projektów, m.in. WARS i SAWA czy Taki jak Mozart); zwieńczeniem tego szkolenia będzie próba wypracowania możliwego do przyjęcia przez daną szkołę rozwiązania, obejmujące różnorodne oddziaływania na uczniów zdolnych i uzdolnionych (np. identyfikację, zwiększenie motywacji uczniów, dbałość o osiąganie sukcesów, dokumentowanie osiągnięć, współpraca  z rodzicami i in.).

ü  Metodyka pracy z uczniem zdolnym oraz uzdolnionym – szkolenie obejmujące podstawowe wytyczne związane z motywowaniem uczniów zdolnych i uzdolnionych, zwiększeniem ich umiejętności metapoznawczych, doborem metod, treści i form pracy na lekcji oraz zajęciach dodatkowych. Efektem tego szkolenia będzie stworzenie ram projektu międzyprzedmiotowego oraz opracowanie planu pracy z uczniami zdolnymi lub uzdolnionymi kierunkowo.

Oczekuje się, że w wyniku tego szkolenia w polskich szkołach na Litwie rozpoczęte będą działania zmierzające do aktywizowania nauczycieli w zakresie edukacji uczniów zdolnych i uzdolnionych, co przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności polskich szkół.

LICZBOWE OKREŚLENIE SKALI DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

ü  Dwa dni szkoleń dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

ü  12 godzin wykładów i warsztatów (2 dni po 6 godzin).

ü  W szkoleniach wzięła udział 71 osoba.

ü  Po zrealizowaniu 12 godzin szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenie udziału.

ü  Szkolenia realizowało 3 wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

ü  W pracach organizacyjnych (rejestracja uczestników, przygotowanie identyfikatorów i zaświadczeń) pomagało 5 studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie w ramach wolontariatu.

W mediach ukazały się informacje na temat projektu:

artykuł w gazecie Kurier Wileński

http://kurierwilenski.lt/2017/07/04/orly-nie-wchodza-po-schodach/ 

notka informacyjna w Radiu Znad Wilii

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/szkolenia-dla-nauczycieli-wzmacniac-jakosc-polskich-szkol/ 

informacje w portalu multimedialnym WILNOTEKA.LT

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/orly-nie-wchodza-po-schodach 

informacje w portalu multimedialnym L24.lt

http://l24.lt/pl/oswiata/item/197699-w-wilnie-ruszyly-szkolenia-dla-nauczycieli-szkol-polskich

1

2

6

10

12

TOP