Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (02.10.2017)

Gościem październikowego spotkania był prof. Jarosław Wołkonowski. Wygłosił on odczyt nt. „Zmiany cen w krajach bałtyckich po wejściu do strefy euro”. W trakcie swego wystąpienia dokonał analizy sytuacji gospodarczej w krajach bałtyckich przed ich przystąpieniem do strefy euro, zaprezentował przebieg przygotowań do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty. Także zaprezentował tendencje kształtowania się cen po wejściu krajów bałtyckich do strefy euro – podobieństwa i różnice w porównaniu do innych krajów z tego obszaru. Szczególna uwaga była zwrócona zjawisku tzw. inflacji postrzeganej – czyli różnicom między ogłaszanymi przez instytucje statystyczne oficjalnymi danymi dot. inflacji a zmianami cen w odczuciu konsumentów.

Poza tym obecni na spotkaniu uczestnicy szkoleń dla przedsiębiorców, które były zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, podzielili się swymi spostrzeżeniami. W zgodnej opinii uczestników były to szkolenia korzystne, interesujące. W ich trakcie można było zapoznać się z nowymi rozwiązaniami, bardzo przydatnymi w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a także przypomnieć znane już elementy, jednak nie stosowane dotychczas.

W końcu spotkania tradycyjnie zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne

TOP