Artykuły

Walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

W dniu 30 marca odbyło się walne zgromadzenie członków „Korony”. Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania prezesa zarządu Bernarda Niewiadomskiego z działalności „Korony” w 2016 roku. Prezes przypomniał zebranym, iż w roku sprawozdawczym odbyło się 10 formalnych spotkań "Korony" i dwa nieformalne, m.in. na polu golfowym Klubu Golfowego Centrum Europy. W ciągu roku grono członków "Korony" poszerzyło się o dwie firmy: w czerwcu dołączyło litewskie przedstawicielstwo polskiej firmy Wielton S.A., a w grudniu spółka UAB „KME Lietuva”. Dwie firmy z grona zrzeszonych w "Koronie" znalazły się w grupie zwycięzców konkursu Polish Business Awards 2016. Są to UAB Eugensa jako najlepsza litewska firma polonijna oraz UAB Opoltrans Lithuania w kategorii "sukces rynkowy małego przedsiębiorcy".  Aktywnie też kontynuowano współpracę ze szkołami w ramach projektów organizacji Lietuvos Junior Achievements. "Korona" wspiera działalność szkół w tym zakresie nie tylko merytorycznie, lecz i finansowo. Prowadzono także lekcje otwarte. W październiku wizytą w wileńskim Gimnazjum im. Jana Pawła II zapoczątkowało cykl dyskusji na temat przedsiębiorczości z młodzieżą szkolną. Aktywnie też poszukiwano finansowania działalności "Korony" ze źródeł zewnętrznych, złożono kilka wniosków projektowych na dofinansowanie różnych przedsięwziąć programowych.

 Po złożeniu sprawozdania prezesa zebrani mieli okazję do oceny działalności "Korony" w 2016 roku oraz wyznaczenia kierunków zmian na kolejne lata.

 

Następnym punktem zebrania były wybory prezesa "Korony" na lata 2017-2018, bowiem obecny prezes kończył swoją kadencję. W wyniku tajnego głosowania, większością głosów prezesem Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" została wybrana Elżbieta Tolokonikowa. Dokonano również wyboru nowego zarządu „Korony”, w skład którego zostali wybrani: nowy prezes Elżbieta Tolokonikowa, Bernard Niewiadomski oraz Andrzej Łuksza.

TOP