Wiadomości

Według danych Departamentu Statystyki, w grudniu 2017 r. odnotowano zerową miesięczną stopę inflacji. Roczna stopa inflacji w grudniu wynosiła 3,9 %, natomiast średnioroczna stopa – 3,7 % (w listopadzie odpowiednio 4,4 % i 3,5 %). W grudniu na ogólny poziom cen największy wpływ wywarł spadek cen napojów alkoholowych o 3,8 %, odzieży – o 2 %, obuwia – o 3,4 % oraz wzrost cen podróży samolotami o 29,7 %, warzyw – o 9,8 %, owoców – o 3,5 % oraz energii cieplnej – o 1,7 %. Ceny towarów w ciągu miesiąca zmniejszyły się o 0,3 %, natomiast ceny usług zwiększyły się o 0,8 %. Na roczny poziom inflacji największy wpływ miał wzrost cen piwa – o 2,5 %, mleka i produktów mleczarskich, serów i jaj – o 7,6 %, usług lokali gastronomicznych – o 8,8 %, paliw i olejów – o 4,7 %, napojów alkoholowych – o 8,2 %, olejów i innych tłuszczów – o 18 %, a także spadek cen energii elektrycznej – o 4,9 %, wyrobów farmaceutycznych – o 1,4 %, krótkoterminowych artykułów codziennego użytku – o 1,6 %. W ciągu roku ceny towarów zwiększyły się o 3,4 %, a ceny usług – o 5,3 %. Porównując średnioroczną stopę inflacji w krajach bałtyckich, najwyższą stopę odnotowano na Litwie – 3,7 %, na Łotwie w 2017 r. ceny wzrosły o 2,2 %, a w Estonii – o 3,4 %. (Lietuvos žinios, 10.01.2018, Verslo žinios, 12.01.2018)

W ciągu 9 miesięcy 2017 r. na Litwie wykonano prace budowlane o łącznej wartości 1,738 mld EUR. Jest to o 8,5 % więcej niż w identycznym okresie 2016 r. Wzrost odnotowano w kategorii budynków niemieszkalnych (o 11,9 %) oraz budowli inżynieryjnych (o 10,1 %). Natomiast w kategorii budynków mieszkalnych odnotowano spadek o 3,3 %. W III kwartale 2017 r. wartość prac budowlanych wyniosła 749,3 mln EUR. W kategorii budynków niemieszkalnych odnotowano wzrost o 12,8 %, budowli inżynieryjnych – wzrost o 18,4 %, natomiast w przypadku budynków mieszkalnych odnotowano spadek o 10,9 %. (Verslo žinios, 10.01.2018)

Poziom bezrobocia na początku 2018 r. wynosił 8,7 % - o 1 pkt procentowy więcej niż na początku grudnia 2017 r. oraz 0,2 pkt procentowego więcej niż na początku poprzedniego roku. Wg danych Litewskiej Giełdy Pracy, w końcu 2017 r. na Litwie było 152,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych – o 17,4 tys. (12,9 %) więcej niż w końcu listopada 2017 r. oraz o 503 osoby (0,3 %) więcej niż przed rokiem. Długookresowi bezrobotni stanowili 38,5 tys. osób, czyli o 1,5 % mniej niż przed rokiem. Najwięcej bezrobotnych na początku grudnia było w rejonie łoździejskim (lit. Lazdijų r.) – 15,7 %, ignalińskim – 15,1 % oraz jezioroskim (lit. Zarasų r.) – 14,6 %. Najniższe bezrobocie odnotowano w rejonie kretyńgskim (lit. Kretingos r.) – 4,5 %, elektreńskim (lit. Elektrėnų r.) – 5,7 % oraz birsztańskim (lit. Birštono r.) – 6 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

Miesięczny wzrost obrotów handlu detalicznego w listopadzie 2017 r., w porównaniu z październikiem, na Litwie był niższy niż w UE. Wg danych Eurostatu, na Litwie miesięczny wzrost handlu detalicznego wyniósł 1,2 %. Najwyższy wzrost handlu odnotowano w Portugalii (3,9 %), Słowenii (2,8 %) i Niemczech (2,3 %). Na Łotwie w ciągu miesiąca obroty handlu zwiększyły się o 1 %, a w Estonii zmniejszyły się o 0,2 %. W ujęciu rocznym, w porównaniu z listopadem 2016 r., na Litwie odnotowano wzrost handlu detalicznego o 5 %, na Łotwie – o 4,8 %, a w Estonii – spadek o 1,2 %. W całej UE obroty handlu detalicznego w ciągu miesiąca zwiększyły się o 1,5 %, a w ciągu roku – o 2,7 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

Zarządzana przez Ministerstwo Gospodarki spółka UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (pol. Gwarancje inwestycyjne i biznesowe, inaczej „Invega“) udzieliła gwarancji, które pomogły przedsiębiorstwom otrzymać kredyty o łącznej wartości 72 mln EUR – o 7 % więcej niż przed rokiem. „Invega” szacuje, że udzielone gwarancje pomogły stworzyć 876 nowych miejsc pracy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw spółka udzieliła ponad 500 gwarancji kredytowych o łącznej wartości 48,3 mln EUR. Najaktywniej z gwarancji „Invegi” korzystały spółki działające w sektorze handlu, którym udzielono gwarancji o łącznej wartości 17,6 mln EUR. Nieco mniej gwarancji udzielono spółkom produkcyjnym, jednak łączna ich wartość w ciągu roku zwiększyła się o 21 % i wyniosła 19 mln EUR. W 2017 r. ponad dwukrotnie więcej gwarancji udzielono młodym spółkom, działającym mniej niż przez 1 rok. Liczba gwarancji dla takich spółek zwiększyła się z 41 do 99. Najwięcej spółek zwracało się o gwarancje w wysokości do 30 000 EUR, zapotrzebowanie na tego typu kredyty zwiększyło się o 48 %. (Verslo žinios, 05.01.2018)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że z początkiem roku weszła w życie kolejna nowość w zakresie zatrudniania obcokrajowców z krajów trzecich – Wykaz zakwalifikowanych przedsiębiorstw, czyli tzw. „biała lista”. Jak stwierdził minister spraw wewnętrznych, w przypadku przedsiębiorstw wpisanych na tę listę zostanie uproszczony proces składania wniosków o wielokrotne narodowe wizy, zostanie skrócony termin rozpatrzenia takich wniosków. Spółki, które będą chciały trafić na „białą listę” powinny spełniać przynajmniej 4 z 10 dodatkowych kryteriów. Np. przychody spółki powinny wynosić przynajmniej 500 tys. EUR rocznie, powinna ona wykonywać licencjonowaną działalność, zatrudniać więcej niż 10 osób, dla zapewnienia prowadzenia działalności spółki są potrzebni pracownicy tych zawodów, których na Litwie brakuje. Decyzję o wpisaniu na listę Departament Migracji podejmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania stosownego wniosku. Spółki na „białą listę” będą wpisywane na okres 3 lat. Na taką listę nie będą mogły trafić takie spółki, które mają zadłużenie wobec państwa lub samorządów, nie zapłaciły wymierzonych kar, nie składają deklaracji podatkowych bądź popełniły inne wykroczenia. Lista będzie jawna, a po ustaleniu, że spółka nie spełnia kryteriów zostanie z niej skreślona. Pracodawcy chwalą takie inicjatywy, gdyż zasób siły roboczej na Litwie się kurczy. W III kwartale 2017 r. liczba osób pracujących oraz poszukujących pracy wynosiła 1,454 mln osób, czyli o 1,7 % mniej niż rok wcześniej. W opinii litewskiego biznesu brak wykwalifikowanej siły roboczej jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju biznesu. Na początku poprzedniego roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło wykaz 27 zawodów o wysokich kwalifikacjach, pracowników których brakuje na Litwie. Przedstawiciele tych zawodów z krajów trzecich mogą łatwiej zatrudnić się na Litwie. (Verslo žinios, 04.01.2018)

Według danych Banku Litwy i Departamentu Statystyki, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Litwie w końcu III kwartału 2017 r. wyniosła 14,7 mld EUR. Jest to o 8,3 % więcej niż w III kwartale 2016 r. Na jednego mieszkańca Litwy przypadało 5 217 EUR inwestycji zagranicznych. Strumień BIZ w III kwartale 2017 r. był pozytywny i wyniósł 336,1 mln EUR. W porównaniu z identycznym okresem 2016 r. wartość strumienia BIZ pozostała dodatnią i zwiększyła się o 144,1 mln EUR. Największy wpływ na to miał wzrost reinwestycji (347,7 mln EUR). Największy dodatni strumień BIZ odnotowano ze Szwecji (795,7 mln EUR) oraz Polski (95,1 mln EUR), natomiast największy ujemny strumień odnotowano w przypadku Norwegii (- 47,9 mln EUR). Natomiast skumulowana wartość inwestycji litewskich spółek poza granicami Litwy w końcu września 2017 r. wyniosła 2,8 mld EUR. Wartość strumienia litewskich inwestycji za granicą w III kwartale 2017 r. zwiększyła się i wyniosła 176,1 mln EUR. Największy wzrost litewskich inwestycji odnotowano w Estonii (82,2 mln EUR) i Irlandii (47,7 mln EUR), natomiast największy spadek odnotowano w Bułgarii (- 10,1 mln EUR). (Lietuvos žinios, 04.01.2018)

Spółka „Dive Lietuva” przeprowadziła badanie jakości obsługi klientów przez spółki ubezpieczeń majątkowych. W okresie październik – listopad 2017 r. zbadano jakość obsługi w 7 spółkach. W ramach badania po raz pierwszy zbadano zdolności pracowników spółek do obsługi klientów w przestrzeni elektronicznej, poprzez przetwarzanie zapytań elektronicznych. Wg wyników badania łączny wskaźnik jakości obsługi klientów wyniósł 61,7 %. „Taki wynik oznacza grupę najniższej jakości obsługi. W porównaniu z 2016 r., poziom jakości obsługi w sektorze ubezpieczeń majątkowych zmniejszył się o 28,3 pkt. procentowych.” – stwierdziła Ieva Bieliauskaitė, kierownik projektów spółki „Dive Lietuva”. Jednak podkreśliła, że w 2017 r. badanie realizowano nie poprzez fizyczne odwiedzanie oddziałów spółek, a wyłącznie wysyłając elektroniczne zapytania, dlatego trudno obiektywnie porównywać wyniki badań w 2017 r. i 2016 r. „Zauważyliśmy, że w przestrzeni elektronicznej pracownicy nie tak dobrze obsługują klientów, jak to robili podczas spotkania z klientem. Spadek jakości w ujęciu procentowym pokazuje, że spółki ubezpieczeniowe na Litwie nie są jeszcze dobrze przygotowane do obsługi klientów w przestrzeni elektronicznej.” – stwierdziła I. Bieliauskaitė. W 2017 r. pierwszą pozycję pod względem jakości obsługi zajęła litewska filia spółki „If P&C Insurance AS” – 73 % na 100 % możliwych do uzyskania. Dalej  na podium uplasowały się „Lietuvos draudimas” (72,3 %) oraz litewska filia spółki „Seesam Insurance AS” (71,8 %). Wyniki badania pokazały, że najlepiej spółki sobie radzą z komunikowaniem poprzez e-maile (83 %) oraz ze zrozumieniem potrzeb klientów (79 %). Najsłabszym punktem w obsłudze poprzez kanały elektroniczne było zakończenie sprzedaży, pod tym względem wszystkie spółki wykazały się słabo – uzyskały zaledwie 23 %. I. Bieliauskaitė stwierdziła, iż to oznacza, że pracownicy nie potrafią należycie sfinalizować procesu sprzedaży. Badając ten aspekt ocenia się, czy pracownicy sprawdzają, czy klientowi wszystko jest zrozumiałe, być może jakieś pytania zostały bez odpowiedzi itd. Nie najlepiej firmy radziły także ze sprzedażą dodatkowych usług – te kryterium zostało wykonane tylko w 40 %. W przypadku tego kryterium badano, czy pracownicy oferują dodatkowe usługi, o które klient nie pytał, np. ubezpieczenie samochodu, podróży itp. (Verslo žinios, 04.01.2018)

TOP