Wiadomości

Liczony przez zrzeszające największych inwestorów zagranicznych zrzeszenie „Investors’ Forum” indeks zaufania inwestorów, który w połowie roku osiągnął rekordową wartość, w ciągu ostatniego półrocza spadł do poziomu z początku br. W IV kwartale wartość indeksu wyniosła 1,216 pkt. na 2 pkt. możliwe, gdy w II kwartale wartość indeksu wynosiła 1,303 pkt. Wg prezesa zarządu zrzeszenia Rolandasa Valiūnasa, o takiej zmianie zadecydowało przede wszystkim pogorszenie opinii inwestorów o stabilności politycznej kraju, przejrzystości biznesu oraz efektywności systemu podatkowego. Jednak R. Valiūnas zauważył, że chociaż nastroje inwestorów w ostatnim półroczu pogorszyły się, ich zaufanie do litewskiej gospodarki i jej perspektyw pozostaje wciąż duże. Jednak te zmiany indeksu są wyraźną zachętą dla władz do zastanowienia się nad strategicznymi zmianami w celu poprawy otoczenia biznesowego. Zgodnie z najnowszym badaniem, wzrostu zysku spodziewa się 44 % inwestorów, wzrost wynagrodzeń prognozuje 67 % inwestorów, a wzrost zatrudnienia – 62 % ankietowanych inwestorów. Wg inwestorów, jednym z największych wyzwań pozostaje rosnąca luka między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy. Około 95 % inwestorów popiera wprowadzenie górnej granicy wysokości wpłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, 59 % inwestorów sądzi, że pozytywnych efektów dla poprawy otoczenia biznesowego i inwestycyjnego można spodziewać się po ustaleniu tej granicy na poziomie 6 średnich miesięcznych wynagrodzeń, a 49 % inwestorów jest przekonanych, że zastosowanie tego mechanizmu ekonomicznego przyczyni się do wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczenia szarej strefy. (Lietuvos rytas, 06.12.2017)

Według danych Banku Litwy, łączny zysk brutto zarejestrowanych na Litwie spółek ubezpieczeniowych za 3 kwartały br. wyniósł 22,46 mln EUR i był 3,7 razy wyższy, niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Znaczną część zysku – 17,03 mln EUR – wygenerowały spółki ubezpieczeń na życie. Jest to o 22,2 % więcej niż przed rokiem. Znaczny wpływ na wyniki spółek ubezpieczeń na życie miała działalność inwestycyjna, która wygenerowała 14 mln EUR zysku. Zysk spółek ubezpieczeń majątkowych wyniósł 5,43 mln EUR. Brokerzy ubezpieczeniowi w ciągu 3 kwartałów br. zarobili łącznie 4,3 mln EUR brutto, lub o 21 % więcej niż przed rokiem. Wartość pozyskanych składek w analizowanym okresie br. wyniosła 580 mln EUR i była o 16,5 % większa niż przed rokiem. Wartość składek ubezpieczeń majątkowych w ciągu roku zwiększyła się o 20 % i wyniosła 415,1 mln EUR, a w przypadku ubezpieczeń na życie wzrost wyniósł 7,6 % - do 165 mln EUR. Wartość wypłaconych odszkodowań w ciągu 3 kwartałów br. wyniosła 324,1 mln EUR, czyli o prawie 20 % więcej niż przed rokiem. Prawie 70 % tej kwoty – 224,1 mln EUR – stanowiły odszkodowania wypłacone przez spółki ubezpieczeń majątkowych (o 20 % więcej niż przed rokiem). Spółki ubezpieczeń na życie w badanym okresie wypłaciły prawie 100 mln EUR, prawie o 1/3 więcej niż przed rokiem. (Verslo žinios, Lietuvos žinios, 06.12.2017)

W 2016 r. wydatki na badania i rozwój (R+D) na Litwie wyniosły 286 mln EUR, co stanowiło 0,74 % PKB. Był to jeden z najniższych wskaźników wśród 28 krajów UE. Mniej od Litwy na R+d wydały Malta (0,61 % PKB), Cypr (0,5 %), Rumunia (0,48 %) oraz Łotwa (0,44 %). W Estonii ten wskaźnik wyniósł 1,28 %, a w całej UE – 2,03 %. Najwięcej środków na badania i rozwój przeznaczyły Szwecja (3,25 %), Austria (3,09 %) oraz Niemcy (2,94 %). (Lietuvos rytas, 02.12.2017)

Wzrost wynagrodzeń oraz same wynagrodzenia na Litwie w III kwartale br. pozostawały najniższe wśród krajów bałtyckich. Wg danych narodowych instytucji statystycznych, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale br. na Litwie wynosiło 851 EUR, na Łotwie – 925 EUR, a w Estonii – 1201 EUR.  W ciągu roku, w porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku, średnie wynagrodzenia na Litwie zwiększyły się o 7,2 %, na Łotwie – o 7,5 %, a w Estonii – o 7,4 %. (Lietuvos rytas, 30.11.2017)

Litewski rząd zatwierdził przygotowaną przez Ministerstwo Energetyki odnowioną Narodową strategię niezależności energetycznej. Planuje się, że w przyszłości Litwa powinna samodzielnie wyprodukować całą ilość zużywanej w kraju energii, a znaczna jej część zostanie pozyskana z odnawialnych źródeł energii (OZE). Sformułowano cele, by w 2020 r. OZE wyprodukowały 30 % zużytej energii, w 2030 r. – 45 %, a w 2050 r. – 80 %. ME do 2020 r. zamierza przeznaczyć dla elektrowni wiatrowych dodatkową kwotę 250 MW, a ten rodzaj energii stanie się dominującym na Litwie. Strategia także stanowi, że gaz do 2050 r. będzie przejściowym rodzajem paliwa, a terminal gazu LNG będzie dostarczał gaz dla państw bałtyckich, Polski i Ukrainy. Projekt synchronizacji sieci energetycznych z sieciami europejskimi został wskazany jako jeden z najważniejszych, który, jak się planuje, zostanie zrealizowany do 2025 r. Po zrealizowaniu tego projektu oraz wybudowaniu polsko – litewskiego połączenia gazowego GIPL zakończy się integracja litewskiego systemu energetycznego z UE. Strategia także przewiduje stopniowe przejście na bardziej ekologiczne rodzaje paliw oraz wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie: do 2020 r. energia z OZE w sektorze transportu powinna stanowić 10 %, w 2030 r. – 15 %, a w 2050 r. – 50 %. Dokument powinien jeszcze zatwierdzić Sejm. (Lietuvos rytas, LIetuvos žinios, 30.11.2017)

W końcu listopada na Litwie ruszyła narodowa loteria paragonowa. Władze mają nadzieję, że przyczyni się ona do zmniejszenia „szarej strefy”. Roczny budżet loterii jest szacowany na 173 tys. EUR. Szacuje się, że loteria pomoże dodatkowo pozyskać do budżetu 7 mln EUR tylko z tytułu podatku VAT. W loterii mogą uczestniczyć paragony fiskalne otrzymane za zakupy na targowiskach oraz za różne usługi – fryzjerskie, krawieckie, naprawy samochodów, gastronomiczne i in. W przyszłości loteria może objąć dodatkowe sektory, jednak nie mogą w niej uczestniczyć paragony wystawione w sklepach, na stacjach paliwowych. W loterii mogą uczestniczyć osoby w wieku od 14 lat, a kwota na paragonie powinna wynosić przynajmniej 1 EUR. Liczna paragonów rejestrowanych przez 1 osobę nie jest ograniczona, jednak trzeba będzie zachować oryginalne paragony. Państwowa Inspekcja Podatkowa informuje, że co tydzień w loterii można będzie wygrać 10 nagród pieniężnych po 200 EUR, a każdego miesiąca – 5000 EUR. Zwycięzca w ciągu 20 dni roboczych powinien zwrócić się do najbliższego oddziału Państwowej Inspekcji Podatkowej, przedstawić oryginał zwycięskiego paragonu, a nagroda pieniężna zostanie przelana mu na konto w ciągu 14 dni roboczych. (Lietuvos rytas, 29.11.2017)

Wartość wytworzonego w 2016 r. w regionie wileńskim PKB wyniosła 16,079 mld EUR, co stanowiło 41,6 % ogólnej wartości PKB Litwy. Wartość PKB wytworzonego w regionie kowieńskim wyniosła 7,724 mld EUR (20 %), a w regionie kłajpedzkim – 4,282 mld EUR, czyli 11,1 %. W regionie szawelskim wytworzono 7,1 % łącznej wartości PKB Litwy, poniewieskim – 5,9 %, natomiast udział regionów olickiego (lit. Alytaus), mariampolskiego (lit. Marijampolės), tauroskiego (lit. Tauragės), telszajskiego (lit. Telšių) oraz uciańskiego (lit. Utenos) nie przekroczył poziomu 4 %. Wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca regionu wileńskiego była dwukrotnie wyższa, niż w przypadku pozostałych regionów, z wyjątkiem regionów kowieńskiego i kłajpedzkiego. (Lietuvos rytas, 25.11.2017)

Ministerstwo Energetyki zamierza przeznaczyć 15 mln EUR wsparcia na działanie „Wymiana kotłów w gospodarstwach domowych”. O dofinansowanie będą mogli się ubiegać właściciele domów, które nie są podłączone do scentralizowanego systemu ogrzewania. Planowana intensywność wsparcia – 30 %. Wezwanie do składania wniosków ma zostać ogłoszone w I połowie 2018 r. Szacuje się, że z unijnego wsparcia do 2023 r. skorzysta 4 200 gospodarstw domowych. Projekt kryteriów oceny wniosków przewiduje, że wniosek o wsparcie otrzyma większą liczbę punktów, gdy nieefektywny kocioł na biomasę zostanie zastąpiony pompą cieplną, natomiast mniejsza liczba punktów zostanie przyznana w przypadku zamiany starego kotła na nowy. Także będzie oceniane miejsce zameldowania gospodarstwa domowego – większa liczba punktów będzie przyznawana dla gospodarstw zarejestrowanych w miastach. Dodatkowe punkty zostaną przyznane dla gospodarstw domowych, które są klasyfikowane do grupy o dochodach niższych niż średnie. W opinii przedsiębiorców, takie działanie powiązane ze wsparciem UE jest potrzebne, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie nie jest duża, a informacji o działaniu jest mało. Pompy cieplne na Litwie nie są produkowane, dlatego na tym działaniu skorzystają także spółki handlujące tymi urządzeniami. (Verslo žinios, 23.11.2017)

TOP