Wiadomości

W 2016 r. stosunek pobieranych na Litwie podatków, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, do PKB kraju należał do najniższych wśród 28 państw UE. W 2016 r. ten wskaźnik na Litwie wyniósł 30,2 % PKB i był o 1 pkt procentowy wyższy niż w 2015 r. Średnia wartość wskaźnika dla całej UE wyniosła 41,3 %. Niższą wartość wskaźnika odnotowano tylko w Irlandii (23,8 %), Rumunii (26 %) i Bułgarii (29 %). Na Łotwie ten wskaźnik w 2016 r. wynosił 31,6 % (30,6 % w 2015 r.), w Estonii – 34,7 % (34 %). Najwyższy udział pobieranych podatków w PKB kraju odnotowano we Francji (47,6 %), Danii (47,3 %) i Belgii (46,8 %). (Lietuvos rytas, 08.12.2017)

Na początku grudnia br. poziom bezrobocia wynosił 7,7 % - o 0,3 pkt procentowego więcej niż na początku listopada br. oraz o 0,1 pkt procentowego więcej niż przed rokiem. Wg danych Litewskiej Giełdy Pracy, w końcu listopada br. w kraju było zarejestrowanych 135 tys. bezrobotnych – o 4,6 tys. (3,6 %) więcej niż w końcu października br. oraz o 294 osoby (0,2 %) mniej niż w końcu listopada 2016 r. (Lietuvos rytas, 07.12.2017)

Sejm zatwierdził podwyżkę podatku akcyzowego na olej napędowy od stycznia 2018 r. oraz na wyroby tytoniowe od marca 2018 r. Akcyza na olej napędowy wzrośnie z 330,17 EUR do 347 EUR za 1000 l, natomiast w przypadku oleju napędowego używanego w rolnictwie – z 21 EUR do 56 EUR. Wg szacunków Ministerstwa Finansów spowoduje to wzrost ceny detalicznej oleju napędowego o 0,02 EUR, a w przypadku oleju używanego do celów rolniczych – o 0,04 EUR na litrze paliwa. Od przyszłego roku akcyzą nie będzie opodatkowany wykorzystywany przez samochody gaz ziemny. Minimalna akcyza na papierowy od marca 2018 r. wzrośnie o 5,4 % - do 59 EUR, a taryfa kombinowana wzrośnie o 6,7 % - do 96 EUR za 1000 papierosów. Sejm również zatwierdził zmiany w podatku od nieruchomości. Posiadane przez mieszkańców nieruchomości będą opodatkowane podatkiem w wysokość 0,5 – 2 % ich wartości. Z tego tytułu planuje się zgromadzić 2 mln EUR dodatkowych przychodów. Posiadane przez mieszkańca nieruchomości o łącznej wartości do 220 tys. EUR nie będą opodatkowane, w przypadku wartości 220 – 300 tys. EUR będzie obowiązywała stawka 0,5 %, 300 – 500 tys. EUR – 1 %, powyżej 500 tys. EUR – 2 %. Zlikwidowano ulgę w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do świadczenia usług pogrzebowych, zostawiając samorządom terytorialnym możliwość stosowania ulgowej stawki w przypadku takich obiektów. Obecnie majątek o wartości ponad 220 tys. EUR jest opodatkowany stawką 0,5 %. (Lietuvos žinios, 06.12.2017)

Liczony przez zrzeszające największych inwestorów zagranicznych zrzeszenie „Investors’ Forum” indeks zaufania inwestorów, który w połowie roku osiągnął rekordową wartość, w ciągu ostatniego półrocza spadł do poziomu z początku br. W IV kwartale wartość indeksu wyniosła 1,216 pkt. na 2 pkt. możliwe, gdy w II kwartale wartość indeksu wynosiła 1,303 pkt. Wg prezesa zarządu zrzeszenia Rolandasa Valiūnasa, o takiej zmianie zadecydowało przede wszystkim pogorszenie opinii inwestorów o stabilności politycznej kraju, przejrzystości biznesu oraz efektywności systemu podatkowego. Jednak R. Valiūnas zauważył, że chociaż nastroje inwestorów w ostatnim półroczu pogorszyły się, ich zaufanie do litewskiej gospodarki i jej perspektyw pozostaje wciąż duże. Jednak te zmiany indeksu są wyraźną zachętą dla władz do zastanowienia się nad strategicznymi zmianami w celu poprawy otoczenia biznesowego. Zgodnie z najnowszym badaniem, wzrostu zysku spodziewa się 44 % inwestorów, wzrost wynagrodzeń prognozuje 67 % inwestorów, a wzrost zatrudnienia – 62 % ankietowanych inwestorów. Wg inwestorów, jednym z największych wyzwań pozostaje rosnąca luka między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy. Około 95 % inwestorów popiera wprowadzenie górnej granicy wysokości wpłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, 59 % inwestorów sądzi, że pozytywnych efektów dla poprawy otoczenia biznesowego i inwestycyjnego można spodziewać się po ustaleniu tej granicy na poziomie 6 średnich miesięcznych wynagrodzeń, a 49 % inwestorów jest przekonanych, że zastosowanie tego mechanizmu ekonomicznego przyczyni się do wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczenia szarej strefy. (Lietuvos rytas, 06.12.2017)

Według danych Banku Litwy, łączny zysk brutto zarejestrowanych na Litwie spółek ubezpieczeniowych za 3 kwartały br. wyniósł 22,46 mln EUR i był 3,7 razy wyższy, niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Znaczną część zysku – 17,03 mln EUR – wygenerowały spółki ubezpieczeń na życie. Jest to o 22,2 % więcej niż przed rokiem. Znaczny wpływ na wyniki spółek ubezpieczeń na życie miała działalność inwestycyjna, która wygenerowała 14 mln EUR zysku. Zysk spółek ubezpieczeń majątkowych wyniósł 5,43 mln EUR. Brokerzy ubezpieczeniowi w ciągu 3 kwartałów br. zarobili łącznie 4,3 mln EUR brutto, lub o 21 % więcej niż przed rokiem. Wartość pozyskanych składek w analizowanym okresie br. wyniosła 580 mln EUR i była o 16,5 % większa niż przed rokiem. Wartość składek ubezpieczeń majątkowych w ciągu roku zwiększyła się o 20 % i wyniosła 415,1 mln EUR, a w przypadku ubezpieczeń na życie wzrost wyniósł 7,6 % - do 165 mln EUR. Wartość wypłaconych odszkodowań w ciągu 3 kwartałów br. wyniosła 324,1 mln EUR, czyli o prawie 20 % więcej niż przed rokiem. Prawie 70 % tej kwoty – 224,1 mln EUR – stanowiły odszkodowania wypłacone przez spółki ubezpieczeń majątkowych (o 20 % więcej niż przed rokiem). Spółki ubezpieczeń na życie w badanym okresie wypłaciły prawie 100 mln EUR, prawie o 1/3 więcej niż przed rokiem. (Verslo žinios, Lietuvos žinios, 06.12.2017)

W 2016 r. wydatki na badania i rozwój (R+D) na Litwie wyniosły 286 mln EUR, co stanowiło 0,74 % PKB. Był to jeden z najniższych wskaźników wśród 28 krajów UE. Mniej od Litwy na R+d wydały Malta (0,61 % PKB), Cypr (0,5 %), Rumunia (0,48 %) oraz Łotwa (0,44 %). W Estonii ten wskaźnik wyniósł 1,28 %, a w całej UE – 2,03 %. Najwięcej środków na badania i rozwój przeznaczyły Szwecja (3,25 %), Austria (3,09 %) oraz Niemcy (2,94 %). (Lietuvos rytas, 02.12.2017)

Wzrost wynagrodzeń oraz same wynagrodzenia na Litwie w III kwartale br. pozostawały najniższe wśród krajów bałtyckich. Wg danych narodowych instytucji statystycznych, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale br. na Litwie wynosiło 851 EUR, na Łotwie – 925 EUR, a w Estonii – 1201 EUR.  W ciągu roku, w porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku, średnie wynagrodzenia na Litwie zwiększyły się o 7,2 %, na Łotwie – o 7,5 %, a w Estonii – o 7,4 %. (Lietuvos rytas, 30.11.2017)

Litewski rząd zatwierdził przygotowaną przez Ministerstwo Energetyki odnowioną Narodową strategię niezależności energetycznej. Planuje się, że w przyszłości Litwa powinna samodzielnie wyprodukować całą ilość zużywanej w kraju energii, a znaczna jej część zostanie pozyskana z odnawialnych źródeł energii (OZE). Sformułowano cele, by w 2020 r. OZE wyprodukowały 30 % zużytej energii, w 2030 r. – 45 %, a w 2050 r. – 80 %. ME do 2020 r. zamierza przeznaczyć dla elektrowni wiatrowych dodatkową kwotę 250 MW, a ten rodzaj energii stanie się dominującym na Litwie. Strategia także stanowi, że gaz do 2050 r. będzie przejściowym rodzajem paliwa, a terminal gazu LNG będzie dostarczał gaz dla państw bałtyckich, Polski i Ukrainy. Projekt synchronizacji sieci energetycznych z sieciami europejskimi został wskazany jako jeden z najważniejszych, który, jak się planuje, zostanie zrealizowany do 2025 r. Po zrealizowaniu tego projektu oraz wybudowaniu polsko – litewskiego połączenia gazowego GIPL zakończy się integracja litewskiego systemu energetycznego z UE. Strategia także przewiduje stopniowe przejście na bardziej ekologiczne rodzaje paliw oraz wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie: do 2020 r. energia z OZE w sektorze transportu powinna stanowić 10 %, w 2030 r. – 15 %, a w 2050 r. – 50 %. Dokument powinien jeszcze zatwierdzić Sejm. (Lietuvos rytas, LIetuvos žinios, 30.11.2017)

TOP