Wiadomości

Miesięczny wzrost obrotów handlu detalicznego w listopadzie 2017 r., w porównaniu z październikiem, na Litwie był niższy niż w UE. Wg danych Eurostatu, na Litwie miesięczny wzrost handlu detalicznego wyniósł 1,2 %. Najwyższy wzrost handlu odnotowano w Portugalii (3,9 %), Słowenii (2,8 %) i Niemczech (2,3 %). Na Łotwie w ciągu miesiąca obroty handlu zwiększyły się o 1 %, a w Estonii zmniejszyły się o 0,2 %. W ujęciu rocznym, w porównaniu z listopadem 2016 r., na Litwie odnotowano wzrost handlu detalicznego o 5 %, na Łotwie – o 4,8 %, a w Estonii – spadek o 1,2 %. W całej UE obroty handlu detalicznego w ciągu miesiąca zwiększyły się o 1,5 %, a w ciągu roku – o 2,7 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

Zarządzana przez Ministerstwo Gospodarki spółka UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (pol. Gwarancje inwestycyjne i biznesowe, inaczej „Invega“) udzieliła gwarancji, które pomogły przedsiębiorstwom otrzymać kredyty o łącznej wartości 72 mln EUR – o 7 % więcej niż przed rokiem. „Invega” szacuje, że udzielone gwarancje pomogły stworzyć 876 nowych miejsc pracy. Dla małych i średnich przedsiębiorstw spółka udzieliła ponad 500 gwarancji kredytowych o łącznej wartości 48,3 mln EUR. Najaktywniej z gwarancji „Invegi” korzystały spółki działające w sektorze handlu, którym udzielono gwarancji o łącznej wartości 17,6 mln EUR. Nieco mniej gwarancji udzielono spółkom produkcyjnym, jednak łączna ich wartość w ciągu roku zwiększyła się o 21 % i wyniosła 19 mln EUR. W 2017 r. ponad dwukrotnie więcej gwarancji udzielono młodym spółkom, działającym mniej niż przez 1 rok. Liczba gwarancji dla takich spółek zwiększyła się z 41 do 99. Najwięcej spółek zwracało się o gwarancje w wysokości do 30 000 EUR, zapotrzebowanie na tego typu kredyty zwiększyło się o 48 %. (Verslo žinios, 05.01.2018)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że z początkiem roku weszła w życie kolejna nowość w zakresie zatrudniania obcokrajowców z krajów trzecich – Wykaz zakwalifikowanych przedsiębiorstw, czyli tzw. „biała lista”. Jak stwierdził minister spraw wewnętrznych, w przypadku przedsiębiorstw wpisanych na tę listę zostanie uproszczony proces składania wniosków o wielokrotne narodowe wizy, zostanie skrócony termin rozpatrzenia takich wniosków. Spółki, które będą chciały trafić na „białą listę” powinny spełniać przynajmniej 4 z 10 dodatkowych kryteriów. Np. przychody spółki powinny wynosić przynajmniej 500 tys. EUR rocznie, powinna ona wykonywać licencjonowaną działalność, zatrudniać więcej niż 10 osób, dla zapewnienia prowadzenia działalności spółki są potrzebni pracownicy tych zawodów, których na Litwie brakuje. Decyzję o wpisaniu na listę Departament Migracji podejmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania stosownego wniosku. Spółki na „białą listę” będą wpisywane na okres 3 lat. Na taką listę nie będą mogły trafić takie spółki, które mają zadłużenie wobec państwa lub samorządów, nie zapłaciły wymierzonych kar, nie składają deklaracji podatkowych bądź popełniły inne wykroczenia. Lista będzie jawna, a po ustaleniu, że spółka nie spełnia kryteriów zostanie z niej skreślona. Pracodawcy chwalą takie inicjatywy, gdyż zasób siły roboczej na Litwie się kurczy. W III kwartale 2017 r. liczba osób pracujących oraz poszukujących pracy wynosiła 1,454 mln osób, czyli o 1,7 % mniej niż rok wcześniej. W opinii litewskiego biznesu brak wykwalifikowanej siły roboczej jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju biznesu. Na początku poprzedniego roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło wykaz 27 zawodów o wysokich kwalifikacjach, pracowników których brakuje na Litwie. Przedstawiciele tych zawodów z krajów trzecich mogą łatwiej zatrudnić się na Litwie. (Verslo žinios, 04.01.2018)

Według danych Banku Litwy i Departamentu Statystyki, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Litwie w końcu III kwartału 2017 r. wyniosła 14,7 mld EUR. Jest to o 8,3 % więcej niż w III kwartale 2016 r. Na jednego mieszkańca Litwy przypadało 5 217 EUR inwestycji zagranicznych. Strumień BIZ w III kwartale 2017 r. był pozytywny i wyniósł 336,1 mln EUR. W porównaniu z identycznym okresem 2016 r. wartość strumienia BIZ pozostała dodatnią i zwiększyła się o 144,1 mln EUR. Największy wpływ na to miał wzrost reinwestycji (347,7 mln EUR). Największy dodatni strumień BIZ odnotowano ze Szwecji (795,7 mln EUR) oraz Polski (95,1 mln EUR), natomiast największy ujemny strumień odnotowano w przypadku Norwegii (- 47,9 mln EUR). Natomiast skumulowana wartość inwestycji litewskich spółek poza granicami Litwy w końcu września 2017 r. wyniosła 2,8 mld EUR. Wartość strumienia litewskich inwestycji za granicą w III kwartale 2017 r. zwiększyła się i wyniosła 176,1 mln EUR. Największy wzrost litewskich inwestycji odnotowano w Estonii (82,2 mln EUR) i Irlandii (47,7 mln EUR), natomiast największy spadek odnotowano w Bułgarii (- 10,1 mln EUR). (Lietuvos žinios, 04.01.2018)

Spółka „Dive Lietuva” przeprowadziła badanie jakości obsługi klientów przez spółki ubezpieczeń majątkowych. W okresie październik – listopad 2017 r. zbadano jakość obsługi w 7 spółkach. W ramach badania po raz pierwszy zbadano zdolności pracowników spółek do obsługi klientów w przestrzeni elektronicznej, poprzez przetwarzanie zapytań elektronicznych. Wg wyników badania łączny wskaźnik jakości obsługi klientów wyniósł 61,7 %. „Taki wynik oznacza grupę najniższej jakości obsługi. W porównaniu z 2016 r., poziom jakości obsługi w sektorze ubezpieczeń majątkowych zmniejszył się o 28,3 pkt. procentowych.” – stwierdziła Ieva Bieliauskaitė, kierownik projektów spółki „Dive Lietuva”. Jednak podkreśliła, że w 2017 r. badanie realizowano nie poprzez fizyczne odwiedzanie oddziałów spółek, a wyłącznie wysyłając elektroniczne zapytania, dlatego trudno obiektywnie porównywać wyniki badań w 2017 r. i 2016 r. „Zauważyliśmy, że w przestrzeni elektronicznej pracownicy nie tak dobrze obsługują klientów, jak to robili podczas spotkania z klientem. Spadek jakości w ujęciu procentowym pokazuje, że spółki ubezpieczeniowe na Litwie nie są jeszcze dobrze przygotowane do obsługi klientów w przestrzeni elektronicznej.” – stwierdziła I. Bieliauskaitė. W 2017 r. pierwszą pozycję pod względem jakości obsługi zajęła litewska filia spółki „If P&C Insurance AS” – 73 % na 100 % możliwych do uzyskania. Dalej  na podium uplasowały się „Lietuvos draudimas” (72,3 %) oraz litewska filia spółki „Seesam Insurance AS” (71,8 %). Wyniki badania pokazały, że najlepiej spółki sobie radzą z komunikowaniem poprzez e-maile (83 %) oraz ze zrozumieniem potrzeb klientów (79 %). Najsłabszym punktem w obsłudze poprzez kanały elektroniczne było zakończenie sprzedaży, pod tym względem wszystkie spółki wykazały się słabo – uzyskały zaledwie 23 %. I. Bieliauskaitė stwierdziła, iż to oznacza, że pracownicy nie potrafią należycie sfinalizować procesu sprzedaży. Badając ten aspekt ocenia się, czy pracownicy sprawdzają, czy klientowi wszystko jest zrozumiałe, być może jakieś pytania zostały bez odpowiedzi itd. Nie najlepiej firmy radziły także ze sprzedażą dodatkowych usług – te kryterium zostało wykonane tylko w 40 %. W przypadku tego kryterium badano, czy pracownicy oferują dodatkowe usługi, o które klient nie pytał, np. ubezpieczenie samochodu, podróży itp. (Verslo žinios, 04.01.2018)

W 2017 r. w renowację bloków wielomieszkaniowych na Litwie zainwestowano 250 mln EUR. Wg najnowszych danych Agencji ds. Oszczędzania Energii w Budynkach (BETA) w ciągu poprzedniego roku dokonano renowacji ponad 400 bloków, zainwestowano w nie około 126 mln EUR. Także w poprzednim roku rozpoczęto renowację kolejnych 470 bloków. Projekty te, których wartość wynosi 127 mln EUR, mają być skończone w br. Od 2013 r. w renowację bloków zainwestowano ponad 600 mln EUR. Jak zauważył Valius Serbenta, prezes agencji BETA, inwestycje te pozwalają mówić nie tylko o finansowej, społecznej czy ekonomicznej korzyści renowacji dla mieszkańców bloków, ale też o globalnym wpływie programu renowacji na gospodarkę kraju – rozwój branży budowlanej, tworzenie nowych miejsc pracy, zmiany na rynku nieruchomości. W poprzednim roku inwestycje w renowację bloków stanowiły około 10 % obrotów sektora budowlanego. Obecnie w projektach renowacji uczestniczy około 300 spółek. Tylko przez elektroniczny system przetargowy CPO LT w poprzednim roku ogłoszono około 450 przetargów na zakup prac wykonawczych, w których uczestniczyło ponad 100 firm wykonawczych. Z drugiej strony tempo renowacji w poprzednim roku było nieco wolniejsze, niż w poprzednich latach. W 2016 r. dokonano renowacji 769 bloków, w 2015 r. – 574 bloków. Wg V. Serbenty jedną z głównych przyczyn było ulewne lato, które przeszkadzało w wykonywaniu prac. Wiceminiter środowiska Rėda Bardišauskienė także zauważyła, że tempo renowacji zwolniło, gdyż trzeba było rozwiązać odziedziczony po poprzednim rządzie problem braku środków inwestycyjnych. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w br. zostanie zakończona renowacja ponad 500 bloków, a w 2019 r. ich liczba znacznie wzrośnie. W październiku poprzedniego roku ministerstwo ogłosiło kolejne wezwania na składanie wniosków na renowację. Wartość wezwania wynosi 150 mln EUR, planuje się, że środki te pozwolą wyremontować przynajmniej 500 bloków. Intensywność wsparcia – 30 % kosztów środków zwiększających efektywność energetyczną budynku. (Verslo žinios, 04.01.2018)

Według danych Departamentu Statystyki oraz Banku Litwy, wartość eksportu usług w III kwartale br. wyniosła 2,228 mld EUR, natomiast importu – 1,329 mld EUR. Nadwyżka w wymianie usług wyniosła 889,2 mln EUR i stanowiła 8 % przewidywanej wartości PKB. Ponad połowę wartości eksportu i importu usług – odpowiednio 56,1 % oraz 52,7 % - stanowiły usługi transportowe. Głównym partnerem Litwy w eksporcie usług była Rosja – 19,7 % ogólnej wartości eksportu usług. W imporcie usług największym partnerem była Białoruś. (Lietuvos rytas, 30.12.2017)

Według danych Eurostatu, przez 5 miesięcy pozostająca najwyższą wśród krajów UE roczna stopa inflacji na Litwie w listopadzie br. utraciła tę pozycję. W listopadzie najwyższą inflację odnotowano w Estonii – 4,5 %, o 0,5 pkt procentowego więcej niż w październiku. Na Litwie roczna stopa inflacji w listopadzie pozostała na takim samym poziomie, jak i w październiku – 4,2 %. Średni wskaźnik dla całej UE w listopadzie wyniósł 1,8 %, o 0,1 pkt procentowego więcej niż w październiku. Natomiast w strefie euro średni poziom inflacji w listopadzie wynosił 1,5 % i również był o 0,1 pkt procentowego wyższy niż w październiku. Najniższy roczny wzrost cen w listopadzie odnotowano na Cyprze (0,2 %), w Irlandii (0,5 %) oraz Finlandii (0,9 %). Łącznie, w porównaniu z październikiem, roczna stopa inflacji zmalała w 4 krajach UE, w 9 krajach pozostała stabilną oraz w 15 krajach wzrosła. (Verslo žinios, 20.12.2017)

TOP